طی معاملات امروز در بازار شاهد افزایش نسبی تقاضا به ویژه در نمادهای بزرگ و همچنین گروه فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی متأثر از روند صعودی نرخ ارز بودیم به‌گونه‌ای که با وجود افزایش عرضه در نمادهای کوچک بازار در همان ابتدا .....