١٣ صندوق سرمایه گذاری موفق به کسب بازده بالاتر از بازار شدند که در این میان عملکرد صندوق های سهم آشنا، توسعه ملی، ....