ماه گذشته میلادی که دیروز پایان یافت قیمت اکثر فلزات پایه کاهش پیدا کرد و برخی نشانه ها از ضعف در اقتصاد جهان بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران را به این نتیجه رسانده است که بهتر است کاملا از بازار ..