در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم ٣٠ دقیقه ای پس از یک رالی صعودی و ثبت قله ١٣۵٠ تومان ، قیمت وارد فاز اصلاحی شده است. به لحاظ ساختاری این اصلاح از ۵ موج تداخل کننده تشکیل شده است و ...