به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، پتانسیل سود سازی ٢٠٠ الی ٢۵٠ تومانی در این شرکت پتروشیمی سبب ارزش ذاتی بالای این سهم و فاصله قیمت فعلی با ارزش ذاتی شده و سبب صدور سیگنال خرید جذابی شده است