به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، جهش نرخ های فروش و گزارش مرداد ماه عالی از این شرکت غذایی در کنار شایعات تجدید ارزیابی سبب صدور سیگنال کم ریسک با بازدهی مناسب در این سهم شد