روز چهارشنبه مطابق پیش بینی بازار در نیمه اول پر عرضه بود لیکن از نیمه دوم بازار روند صعودی شاخص شروع شده و حتی شاخص مثبت شد. این نشانه .....