در هفته گذشته دو سهم معرفی شد ؛ شامل معادن منگنز ٢٣٠٠ تومانی که در قیمت های ٢۵۵٠ تومان قرار گرفت و تابان هور ۵۴٠ تومانی که با نوسانات منفی همراه شده و توصیه به نگهداری این سهم می شود...