بازار امروز رکورد دیگری را ثبت نمود و در نقطه ٢٧٨۴۶٩ واحد قرار گرفت. طی معاملات امروز شاخص کل ١.٣١% رشد کرد و ٣۵٩٨ واحد افزایش یافت. شاخص هم وزن نیز رشد ١١٣٠ واحدی معادل ١.۴٩% را ثبت کرده و در نقطه ٧٧.٠۶٨ ایستاد...