در روزهای پایانی سال قبل ارزش هر سهم شرکت چیزی در حدود ۶٧٠ تومان بود. در سال جدید شاهد بازدهی خارق العاده سهم بودیم. به گونه ای که ارزش هر سهم شرکت تا محدوده ٣١٠٠ تومان نیز پیش رفت. در نمودار تعدیل شده...