امروز بازار مظابق با انتظار مثبت آغاز شد و روند صعودی آن تا پایان ساعات معاملاتی نیز ادامه یافت و یکی از روزهای خوب بازار سرمایه را به ثبت رسانید. افزایش مستمر و عدم کاهش شاخص در پایان ساعات معاملاتی نشانه......