امروز بازار مطابق با پیش بینی مثبت آغاز شد لیکن فشار عرضه ها شروع روند نزولی و کاهش شاخص شد. در نهایت در ساعات پایانی مجددا تقاضا در بازار افزایش یافته و بخشی از کاهش شاخص جبران شد. این نشانه.....