عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام در دومین ماه تابستان نیز از رشد اکثر قریب به اتفاق آن ها خبر می دهد بطوریکه نزدیک به ٧٠ درصد صندوق ها موفق به کسب بازدهی بیش از بازده...