در آن برهه با شناسایی و تکمیل الگوی دیامتریکال اشاره داشتیم که خرید سهم در قیمت های زیر ۴٠٠٠ تومان کم ریسک می باشد. اکنون با بازدهی قیمتی ۵٠ درصدی تنها در یک ماه شاهد رسیدن قیمت به هدف قیمتی معرفی شده هستیم. در صورتیکه سهم بتواند بالای این محدوده تثبیت شود...

تحلیل تکنیکال دشت مرغاب - غدشت :

 

دقیقا یک ماه پیش بود که تحلیل سهم روی خروجی سایت قرار گرفت. برای مشاهده این تحلیل اینجا را کلیک کنید. در آن برهه با شناسایی و تکمیل الگوی دیامتریکال اشاره داشتیم که خرید سهم در قیمت های زیر 4000 تومان کم ریسک می باشد. اکنون با بازدهی قیمتی 50 درصدی تنها در یک ماه شاهد رسیدن قیمت به هدف قیمتی معرفی شده هستیم. در صورتیکه سهم بتواند بالای این محدوده تثبیت شود ، انتظار داریم در گام اول تا 7800 تومان رشد کند و در مرحله بعد پتانسیل رشد تا 10000 تومان را خواهد داشت. حد ضرر این تحلیل روی 4500 تومان قرار دارد.