پس از ثبت قله قیمتی ۴٨٠٠ - ۴٩٠٠ تومانی قیمت در مسیر اصلاح قرار گرفت و در حدود ٢ ماه است که در مسیر اصلاحی قرار گرفته است. به نظر می رسد در حال حاضر یک ساختار اصلاحی Zigzag-X-Flat را شاهد هستیم و ...

تحلیل تکنیکال درخشان تهران - پدرخش :

 

پس از ثبت قله قیمتی 4800 - 4900 تومانی قیمت در مسیر اصلاح قرار گرفت و در حدود 2 ماه است که در مسیر اصلاحی قرار گرفته است. به نظر می رسد در حال حاضر یک ساختار اصلاحی Zigzag-X-Flat را شاهد هستیم و هم اکنون در آخرین گام های ساختار Flat قرار داریم. در صورت شکسته شدن باند مقاومتی 4000 - 4050 تومان عملا می توان گفت که اصلاح سهم تمام شده و انتظار رشد ارزش هر سهم شرکت را تا حوالی 5000 - 5200 تومان داریم.

در صورت تثبیت قیمت زیر 3500 تومان تحلیل فوق از درجه اعتبار ساقط است.