در هفته گذشته سه سهم معرفی شد ؛ شامل باما ١۴٢٠تومانی که در قیمت های١۴۵٠تومانی قرار دارد.همچنین «وصنا» ٢٨٠تومانی که تا سطوح٣٠٠تومان نوسان مثبت داشته است و در نهایت ایران ارقام ۵۴٠تومانی که سهم در سطوح ۵٢٧تومان قرار دارد...