در آن تحلیل رنج قیمتی ۵۶٠ - ۵٧٠ تومان را برای خرید مناسب ارزیابی کردیم که قیمت دقیقا از همان نقطه بازگشت و مقاومت ٧٠٠ تومانی اشاره شده را پشت سر گذاشت و تا حوالی ٨۴٠ تومان پیش رفت...