با توجه به افزایش تقاضا در بازار چهارشنبه در نمادهای کوچک بازار و همچنین ادامه‌دار بودن این تقاضا و عدم عرضه سهام توسط سهامداران، همچنین با توجه افزایش تقاضا در گروه فلزات اساسی در پایان بازار، برای شروع معاملات بازار شنبه می‌توان ......