به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم سیمانی به دلیل شکست مقاومت در مسیر صعودی خوبی قرار و با بازدهی مناسبی همراه و سیگنال خرید شد