شاخص کل روز دوشنبه ١٩۴٩ واحد افزایش یافت و به نقطه ٢۶٢٩۴١ واحد رسید. بازار روز دوشنبه صعودی آغاز شد و تا پایان ساعات معاملاتی نیز این روند ادامه داشت...