امروز حال اکثر بازارها خوب است و شاهد کاهش نگرانی ها درباره آینده هستیم. از چند جهت می توان انتظار داشت شرایط به تدریج بهتر شود اما سرمایه گذاران هوشمند ..