بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش های فعالیت ماهانه شرکت فرآورده های نسوز پارس میانگین تولید ماهانه شرکت طی سال جاری در مقایسه با میانگین سال ٩٧ در حدود ١۶ درصد کاهش یافته است ولی با افزایش در مقدار فروش نسبت به تولید و کاهش موجودی انبار در محصولاتی همچون آجر منیزیت کربنی، میزان فروش تنها ١ درصد کاهش یافته که .....