طی روزهای اخیر شاهد افزایش تقاضا برای نماد کهمدا مربوط به شرکت شیشه همدان در بازار هستیم به‌گونه‌ای که طی دو هفته گذشته ارزش سهام ١٩ درصد رشد یافته است که طی این گزارش به بررسی علل این رشد پرداخته شده است. همچنین قابل ذکر است که طی سال جاری نیز.....