اکثر قریب به اتفاق صندوق های سرمایه گذاری در سهام هفته منتهی به ٢۵ مردادماه را با شناسایی سود پشت سر گذاشتند که در این میان عملکرد صندوق های سهم آشنا، ارزش کاوان آینده، همیان سپهر....