امروز شاخص کا برای چند دقیقه روند صعودی گرفت و سپس فشار عرضه ها در سهم های بزرگ موجب تغییر جهت شاخص و نزول آن شدند. این نشانه خوبی برای سهم های شاخص ساز مانند سهم های گروه شیمیایی و فلزی ......