بر اساس اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه تیر ماه بیشترین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی با ٧۴.٢ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های بر اساس بهای تمام‌شده می‌باشد که خود باعث افزایش نقد شوندگی دارایی‌ها و همچنین کاهش ریسک نقدینگی برای شرکت شده است. همچنین از سرمایه‌گذاری‌های شرکت در ....