در هفته گذشته سه سهم در سبد کم ریسک و پرریسک معرفی شد ؛ شامل... پتروشیمی زاگرس ۵٨٠٠ تومانی که سهم فعلا در سطوح بالای ۶٠٠٠ تومان با نوسانات مثبت همراه شده و در بازه میان مدت به سطوح قیمتی وعده داده شده خواهد رسید. لعابیران نیز همچنان با صف خرید سنگین همراه و پیشتاز است ، سهم به قیمت های ۶٠٠ تومانی مورد نظر برای «سیو» سود نزدیک شده است. «زشریف» ٩٠٠ تومانی نیز در سطوح ٩١۵ تومانی قرار داشته و توصیه به نگهداری آن می شود.