مطابق برآوردهای صورت گرفته سود ناخالص شرکت از سطح مذکور خواهد گذشت و با این مفروضات می توان سود خالص ٩٨ را با احتمال معقول در سطح حداقلی ...