در آن مقطع اشاره کردیم که سهم وارد فاز اصلاحی با ساختار مثلث همگرا شده است. رشد روزهای اخیر قیمت را می توان در قالب لگ D تفسیر کرد...