گزارش هایی که درباره مصرف و تولید فولاد و سنگ آهن در اقتصادهای بزرگ منتشر می شود بر میزان ابهام ها درباره آینده افزوده است. اما به تدریج و همزمان با از میان رفتن ابهام ها می توان درباره سهم سهام فولادی و ..