این شرکت با فروش برخی دارایی های نه چندان ارزشمند و خرید چند سهم بنیادی و افزودن درصد مالکیت خود در آن ها توانسته در بازار صعودی ماه های اخیر رشد مناسبی در خالص ارزش دارایی های خود ثبت کند که نتیجه آن ...