طی ۴ماهه سال جاری در مقایسه با میانگین ۴ماهه سال قبل میزان تولید ۶ درصد افزایش یافته است ولی میزان فروش تنها ٠.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد که با افزایش ۴١ درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات، درآمد حاصل از فروش را .....