، میزان تولید طی سال جاری نسبت به میانگین ۴ماهه سال قبل در حدود ٧درصد افزایش‌یافته مه با افزایش فروش در برخی محصولات همچون شمش کالایی، میزان فروش ١۵ درصد افزایش‌یافته است. همچنین طی سال جاری با افزایش ٢۴ درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات.....