بی حالی حجم معاملات در اغلب بازارها بازارهای کالایی اگر چه نوسان قیمت نامتعادلی ندارند ولی بد گمانی را به خوبی می‌ توان در تمامی این بازارها حس کرد؛ شاید آتی زعفران و زیره دقیق‌ تر از سایر بازارها این سیگنال را نشان می‌ دهند. پلیمرها شاید بهترین اوضاع را از لحاظ حجم معاملات و خوش‌ بینی به آینده داشته باشند، ولی سایر بازارها بیش از خوش‌ بینی، با بد گمانی روزگار می‌ گذرانند و...