بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت ماهانه، تولید شرکت طی ۴ماهه نسبت به میانگین ۴ماهه سال ٩٧ در حدود ١٧ درصد کاهش یافته که با کاهش در مقدار فروش محصول ضد یخ به علت فروش فصلی این محصول و همچنین کاهش فروش در سایر گروه‌ها، مقدار فروش نیز کاهش ٢٠ درصدی را نشان می‌دهد. ولی با افزایش ۶٢ درصدی در میانگین نرخ فروش .....