به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم کوچک پس از اصلاح قیمتی و رسیدن به سطوح حمایتی قوی به دلیل وضعیت بنیادی مناسب و دو پتانسیل افزایش سرمایه و تعدیل مثبت سیگنال خرید خوبی را صادر کرد