در دو هفته اخیر قیمت سنگ آهن به سرعت کاهش یافته و برخی کارشناسان معتقدند قیمت ها هنوز به کف خود نرسیده است. در مقابل، عده ای می گویند نباید بدبین بود و شرایط بنیادی بازار ..