به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به دلیل سود تقسیمی مناسب و ارزش ان ای وی بالا با روند صعودی همراه و پتانسیل بازدهی خوبی دارد