ارزش کاوان آینده با بازده ۶.۵ درصد، صدر نشین این دوره بود و صندوق های سهم آشنا، بورسیران، رشد سامان، توسعه صادرات در دره های بعدی جا گرفتند. همچنین در مجموع از میان ٧٠ صندوق سرمایه گذاری ۴٩ صندوق موفق به کسب بازدهی بالاتر از...