تولید شرکت طی ۴ماهه سال جاری در مقایسه با میانگین تولید ۴ماهه سال قبل افزایش ٢٢ درصدی را نشان می‌دهد ولی با توجه به کاهش مقدار فروش در برخی محصولات و کاهش خام فروشی در شرکت، میزان فروش کل.....