در هفته گذشته دو سهم پرریسک معرفی شد ؛ شامل «کسرا» ٨٠٠ تومانی که با نوسانات ۵ درصدی مثبت طی یک هقته مواجه شده و توصیه به نگهداری سهم تا رسیدن به تارگت می شود.همچنین «شدوص» ۵٢۵ تومانی پس از یک نوسان مثبت تا سطوح ۵٧٠ تومان در قیمت های ۵٣٠ تومان قرار دارد...