این سهم با بازار فروشی که از سال گذشته به شکل جدی توسعه یافته می تواند در سال ٩٨ سود عملیاتی و فروشی بالغ بر ...