در هفته های اخیر جهت حرکت قیمت ها در بازار نفت و بازار طلا معکوس بوده بدین معنا که شاهد رشد شدید قیمت طلا و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت هستیم. سوال مهم سرمایه گذاران این است که از این پس شرایط به چه شکل است. در مطلب حاضر ..