هفته پیش قیمت سنگ آهن حدود ٩ درصد کاهش یافت و این کاهش حاصل دو عامل است. تا چندی قبل اکثر نهادهای تحلیلگر معتقد بودند رونق قابل ملاحظه بازار سنگ آهن ادامه پیدا خواهد کرد اما اکنون ..