بررسی روند صندوق ها در شش ماهه گذشته از بازده بیش از ١٠٠ درصدی صندوق های دماسنج و بورسیران خبر می دهد. در این مدت صندوق های بانک خاورمیانه، توسعه ملی، آوای سهام کیان....