حالا به نظر می رسد شاهد شکل گیری الگوی هارمونیک ReAB=CD در نمودار سهم هستیم. رنج قیمتی ۵٧٠ - ۶٠٠ سطح کم ریسکی برای خرید سهم بشمار می رود. انتظار داریم به مرور شاهد چرخش قیمت و پیشروی ارزش سهم تا حوالی...