در تایم فریم هفتگی و در نمودار تعدیل شده ، پس از ثبت کف ١٠٨ تومانی در آذر ماه سال گذشته ، سهم وارد روند صعودی شد و تا یک قدمی محدوده ٢٠٠ تومان پیش رفت. بررسی رفتار قیمت در این بازه زمانی نشان می دهد که ...