به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، شرکت سنگ آهنی زیر مجموعه این تک سهم توان متحول نمودن سود شرکت را داشته و از سوی دیگر ورود سهم به روند صعودی با اهداف قیمتی ١٠٠٠ تومان سبب صدور سیگنال خرید خوبی در سهم شده است