در هفته گذشته بیمه نوین در رنج قیمتی ١۴۵ الی ١۶٠ تومان برای خرید توصیه شد که همچنان در سطوح ١۶٠ تومانی قرار دارد.آذراب ۴٠٠ تومانی نیز در سطوح بالای ۴٠٠ تومان با نوسانات مثبت و آرامی همراه است.دیگر پیشنهاد خرید هفته گذشته کاشی الوند بود که با رشد قیمتی ، نوسانات مثبت و بازدهی خوبی به سطوح قیمتی ۶٣٠ تومانی رسیده است...