سهام شرکت طی سال جاری رشد ٣۶ درصدی را تجربه نموده است. به‌منظور بررسی چرایی افزایش قیمت در این گزارش به محاسبه ارزش خالص دارایی‌های شرکت پرداخته‌شده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در گزارش فعالیت ماهانه شرکت در تیر ‌ماه، سرمایه‌گذاری‌های شرکت ......